loại giấy

giấy bìa cứng, giấy bóng, giấy màu

test


    Số người in card